1NCE OS - v2.4.15
SIM Management - v2.4.15
Authorization - v2.4.15
Support Management - v2.4.15
Order Management - v2.4.15
Product Information - v2.4.15